nutifood

CÔNG BỐ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRÚNG THƯỞNG GIẢI HỌC BỔNG

STT ĐIỆN THOẠI THỜI GIAN GIẢI THƯỞNG MÃ DỰ THƯỞNG
1 038532**** 16-04-2022 22:03:45 Học bổng 1 triêu Hh4m92c
2 035509**** 16-04-2022 22:19:46 Học bổng 10 triệu EA7PPIG
3 039391**** 16-04-2022 23:42:47 Học bổng 1 triêu Dar413g
4 091803**** 17-04-2022 00:17:10 Học bổng 1 triêu K2Y47GH
5 079415**** 17-04-2022 02:30:20 Học bổng 1 triêu T89akzh
6 082981**** 17-04-2022 05:35:58 Học bổng 10 triệu KT3GT73
7 090352**** 17-04-2022 05:47:48 Học bổng 1 triêu KWB5IPP
8 097377**** 17-04-2022 07:09:27 Học bổng 1 triêu Uriftie
9 096686**** 17-04-2022 07:33:35 Học bổng 10 triệu TXB95Nn
10 036613**** 18-04-2022 06:48:45 Học bổng 1 triêu DEY8KFZ
11 052809**** 22-04-2022 08:25:54 Học bổng 1 triêu NXWC7BL
12 093972**** 22-04-2022 08:54:14 Học bổng 100 triệu RPL3FLJ
13 037691**** 22-04-2022 08:56:56 Học bổng 1 triêu JB8HTMS
14 037920**** 22-04-2022 09:36:12 Học bổng 1 triêu EHDRRQS
15 091207**** 22-04-2022 09:43:06 Học bổng 1 triêu MD6LNNP
16 098472**** 22-04-2022 09:57:20 Học bổng 1 triêu L6EPZ1V
17 036943**** 22-04-2022 10:21:21 Học bổng 1 triêu HHT8MXP
18 097829**** 22-04-2022 16:59:40 Học bổng 1 triêu P1LEGT7
19 082490**** 22-04-2022 17:40:11 Học bổng 1 triêu FFZ4CD1
20 094320**** 22-04-2022 17:58:55 Học bổng 1 triêu INATHIW
21 034828**** 22-04-2022 18:51:27 Học bổng 1 triêu PKCSX5J
22 090681**** 22-04-2022 18:52:19 Học bổng 1 triêu Uq2tdai
23 035280**** 22-04-2022 19:02:54 Học bổng 1 triêu FYZNAW6
24 037970**** 22-04-2022 19:16:46 Học bổng 10 triệu HVJLZSR
25 097280**** 22-04-2022 19:22:50 Học bổng 1 triêu IFTKV47
26 093819**** 22-04-2022 19:54:35 Học bổng 1 triêu GG8THK8
27 091747**** 22-04-2022 19:54:44 Học bổng 1 triêu FGYL9LP
28 090962**** 22-04-2022 20:58:02 Học bổng 1 triêu LIQLCZ1
29 096357**** 22-04-2022 21:16:09 Học bổng 1 triêu MHYT4MT
30 087808**** 22-04-2022 21:33:43 Học bổng 1 triêu Grgb3cv
31 082302**** 22-04-2022 21:48:58 Học bổng 1 triêu PBDEDJ3
32 098603**** 22-04-2022 22:11:32 Học bổng 1 triêu L3QNVQN
33 097639**** 22-04-2022 22:13:54 Học bổng 1 triêu HKG92XT
34 039829**** 22-04-2022 22:23:29 Học bổng 1 triêu LLTXMD7
35 038376**** 22-04-2022 22:29:31 Học bổng 1 triêu DLKU3ZF
36 091426**** 22-04-2022 22:39:57 Học bổng 1 triêu K49VIM9
37 038211**** 22-04-2022 23:51:51 Học bổng 1 triêu G8A5G9C
38 079886**** 22-04-2022 23:56:58 Học bổng 1 triêu JD7IQXD
39 036825**** 23-04-2022 00:04:27 Học bổng 1 triêu LIYKFVR
40 090707**** 23-04-2022 00:26:28 Học bổng 1 triêu Lp44GiG
41 034574**** 23-04-2022 00:33:55 Học bổng 1 triêu PPTB8YY
42 097105**** 23-04-2022 02:09:18 Học bổng 1 triêu EAKX8M7
43 098181**** 23-04-2022 02:26:13 Học bổng 1 triêu Htczwr7
44 091349**** 23-04-2022 03:04:16 Học bổng 1 triêu Iz92rfr
45 039431**** 23-04-2022 03:09:22 Học bổng 1 triêu KLQSSST
46 097853**** 23-04-2022 03:51:33 Học bổng 1 triêu LWHE2V9
47 090726**** 23-04-2022 04:09:25 Học bổng 1 triêu HIQYM9L
48 098187**** 23-04-2022 04:22:12 Học bổng 1 triêu EUFUXE7
49 096246**** 23-04-2022 05:06:10 Học bổng 1 triêu LMNT9SV
50 098682**** 23-04-2022 05:41:33 Học bổng 1 triêu G8WB353