nutifood

CÔNG BỐ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRÚNG THƯỞNG GIẢI HỌC BỔNG

STT ĐIỆN THOẠI THỜI GIAN GIẢI THƯỞNG MÃ DỰ THƯỞNG
1 077788**** 16-04-2022 02:55:58 Học bổng 1 triêu PYRF4V1
2 092788**** 16-04-2022 03:06:22 Học bổng 10 triệu FJP9WBG
3 091630**** 16-04-2022 03:15:44 Học bổng 10 triệu Lijhy8a
4 037254**** 16-04-2022 03:17:30 Học bổng 10 triệu HHY7PAJ
5 034461**** 16-04-2022 03:19:06 Học bổng 1 triêu EKIY8CU
6 090331**** 16-04-2022 03:25:34 Học bổng 1 triêu P3YG9SS
7 083888**** 16-04-2022 03:39:14 Học bổng 10 triệu Nytn67w
8 092675**** 16-04-2022 03:40:14 Học bổng 1 triêu te8j6ak
9 090774**** 16-04-2022 04:05:09 Học bổng 10 triệu Dsjxskp
10 087721**** 16-04-2022 04:08:18 Học bổng 1 triêu DGFTL2Z
11 096984**** 16-04-2022 04:08:58 Học bổng 1 triêu I8HCCYF
12 092502**** 16-04-2022 04:15:24 Học bổng 1 triêu UH5XNCE
13 098412**** 16-04-2022 04:18:41 Học bổng 1 triêu UB5CIJS
14 097528**** 16-04-2022 04:31:08 Học bổng 1 triêu DI56WFD
15 038679**** 16-04-2022 05:01:01 Học bổng 1 triêu JGKNU7S
16 098455**** 16-04-2022 05:16:56 Học bổng 1 triêu Q2vvcx9
17 093224**** 16-04-2022 05:22:55 Học bổng 1 triêu UCC1Z3E
18 091988**** 16-04-2022 05:35:13 Học bổng 1 triêu Pxlhly2
19 098191**** 16-04-2022 05:46:17 Học bổng 1 triêu I7SUZHX
20 083905**** 16-04-2022 06:02:11 Học bổng 1 triêu Ey1kh5k
21 085252**** 16-04-2022 06:13:42 Học bổng 10 triệu NL847EN
22 082272**** 16-04-2022 06:24:29 Học bổng 1 triêu MLGB2U4
23 034915**** 16-04-2022 06:26:57 Học bổng 1 triêu IUDTSZN
24 098842**** 16-04-2022 06:43:16 Học bổng 10 triệu MPD2EFD
25 098819**** 16-04-2022 06:45:42 Học bổng 1 triêu FH7G5MQ
26 039874**** 16-04-2022 06:57:11 Học bổng 1 triêu JWFIJAF
27 076710**** 16-04-2022 06:57:55 Học bổng 1 triêu QYETQU6
28 097964**** 16-04-2022 07:20:03 Học bổng 1 triêu FW888HQ
29 035516**** 16-04-2022 07:50:44 Học bổng 1 triêu I5cywcs
30 096302**** 16-04-2022 08:10:13 Học bổng 1 triêu M6MZI9R
31 033496**** 16-04-2022 08:37:50 Học bổng 10 triệu SSYTR8Y
32 090284**** 16-04-2022 08:40:09 Học bổng 1 triêu IJX7GYH
33 090257**** 16-04-2022 09:04:46 Học bổng 1 triêu II4MSJP
34 070305**** 16-04-2022 09:16:41 Học bổng 1 triêu NN82VEH
35 094632**** 16-04-2022 09:22:24 Học bổng 1 triêu PSIZWX9
36 034556**** 16-04-2022 09:30:02 Học bổng 1 triêu L3REMAZ
37 034948**** 16-04-2022 18:19:15 Học bổng 1 triêu E82H731
38 037931**** 16-04-2022 18:27:07 Học bổng 1 triêu Fwh4zp3
39 094436**** 16-04-2022 18:29:47 Học bổng 1 triêu HSEQBZJ
40 094442**** 16-04-2022 19:01:20 Học bổng 1 triêu IHL7I67
41 090372**** 16-04-2022 19:33:27 Học bổng 1 triêu P2w7fpq
42 098942**** 16-04-2022 19:34:33 Học bổng 1 triêu HXM8BBB
43 086807**** 16-04-2022 20:37:13 Học bổng 1 triêu Hbfthl2
44 082685**** 16-04-2022 20:54:23 Học bổng 1 triêu J1GI999
45 092425**** 16-04-2022 21:00:55 Học bổng 1 triêu DW5ZLES
46 096941**** 16-04-2022 21:05:33 Học bổng 1 triêu E6KQB57
47 093751**** 16-04-2022 21:07:00 Học bổng 1 triêu MJTS54F
48 037820**** 16-04-2022 21:31:56 Học bổng 10 triệu Su62692
49 097717**** 16-04-2022 21:50:58 Học bổng 1 triêu S4rdb2p
50 036905**** 16-04-2022 21:54:59 Học bổng 1 triêu GDW3JZI