nutifood

CÔNG BỐ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRÚNG THƯỞNG GIẢI HỌC BỔNG

STT ĐIỆN THOẠI THỜI GIAN GIẢI THƯỞNG MÃ DỰ THƯỞNG
1 094667**** 15-04-2022 03:24:26 Học bổng 1 triêu dwhvrql
2 086933**** 15-04-2022 03:37:22 Học bổng 1 triêu Gga5slu
3 097454**** 15-04-2022 03:54:24 Học bổng 1 triêu Jjl2u48
4 097879**** 15-04-2022 03:59:29 Học bổng 1 triêu F1NJ79S
5 070808**** 15-04-2022 04:04:26 Học bổng 1 triêu T6YGIDZ
6 090366**** 15-04-2022 04:18:32 Học bổng 1 triêu I5VZ5EX
7 034751**** 15-04-2022 04:20:22 Học bổng 100 triệu TRZQPSQ
8 036492**** 15-04-2022 05:15:33 Học bổng 1 triêu GZGDHZX
9 098742**** 15-04-2022 05:18:23 Học bổng 10 triệu IN2MY1Y
10 093488**** 15-04-2022 05:22:44 Học bổng 1 triêu G8E56MT
11 097710**** 15-04-2022 05:42:23 Học bổng 1 triêu QEQPV4B
12 094998**** 15-04-2022 05:53:01 Học bổng 1 triêu J48XFEU
13 097419**** 15-04-2022 05:58:45 Học bổng 1 triêu G412PQY
14 098761**** 15-04-2022 06:09:28 Học bổng 1 triêu HZM1EI8
15 097714**** 15-04-2022 06:17:34 Học bổng 10 triệu UP3BI64
16 034511**** 15-04-2022 06:28:08 Học bổng 1 triêu FKD19XM
17 039281**** 15-04-2022 06:52:19 Học bổng 1 triêu Pft82c8
18 096239**** 15-04-2022 06:54:53 Học bổng 10 triệu EWBXH31
19 098881**** 15-04-2022 06:55:28 Học bổng 1 triêu GQFKMSF
20 098996**** 15-04-2022 06:56:54 Học bổng 1 triêu MJDJZ77
21 039962**** 15-04-2022 06:57:31 Học bổng 1 triêu INIC9SK
22 079671**** 15-04-2022 07:00:02 Học bổng 10 triệu J2L4X3J
23 087931**** 15-04-2022 07:03:03 Học bổng 1 triêu P9KIXT3
24 092865**** 15-04-2022 07:14:08 Học bổng 1 triêu GV7B94D
25 090504**** 15-04-2022 07:14:42 Học bổng 1 triêu I9QVKR9
26 090345**** 15-04-2022 07:24:18 Học bổng 1 triêu SP2RLVJ
27 032651**** 15-04-2022 07:25:59 Học bổng 1 triêu RH5DR4G
28 035887**** 15-04-2022 07:31:45 Học bổng 10 triệu IISRYU6
29 093745**** 15-04-2022 07:34:44 Học bổng 1 triêu SI99GE7
30 093891**** 15-04-2022 07:39:05 Học bổng 1 triêu Qltk34W
31 090921**** 15-04-2022 07:46:53 Học bổng 1 triêu V72JHWH
32 097504**** 15-04-2022 07:52:42 Học bổng 1 triêu I8AZJ3C
33 096461**** 15-04-2022 07:53:28 Học bổng 10 triệu QFFLLBR
34 079398**** 15-04-2022 08:08:08 Học bổng 1 triêu Valjkny
35 093634**** 15-04-2022 08:17:25 Học bổng 1 triêu I5REA6U
36 097334**** 15-04-2022 08:42:31 Học bổng 1 triêu Jzu2l3d
37 076252**** 15-04-2022 08:45:34 Học bổng 1 triêu Kpbrrtc
38 098546**** 15-04-2022 09:00:04 Học bổng 1 triêu S4cugx6
39 091634**** 15-04-2022 09:09:14 Học bổng 1 triêu HNBEA4P
40 090128**** 15-04-2022 09:11:09 Học bổng 1 triêu HJHSCKA
41 086918**** 15-04-2022 09:14:32 Học bổng 10 triệu Snsvcnj
42 034746**** 15-04-2022 09:20:50 Học bổng 10 triệu EX2L56A
43 034526**** 15-04-2022 10:19:30 Học bổng 1 triêu MGCECJE
44 033387**** 15-04-2022 10:26:53 Học bổng 1 triêu Feqq7l5
45 035357**** 15-04-2022 11:35:15 Học bổng 1 triêu EUYG99X
46 033275**** 15-04-2022 11:55:11 Học bổng 1 triêu Ddultit
47 096472**** 15-04-2022 16:54:20 Học bổng 1 triêu RQ3WMUX
48 096746**** 15-04-2022 16:56:35 Học bổng 1 triêu L6HTV55
49 035279**** 15-04-2022 17:18:06 Học bổng 1 triêu LDWUF97
50 093934**** 15-04-2022 17:39:19 Học bổng 1 triêu T1SMPUG