nutifood

CÔNG BỐ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRÚNG THƯỞNG GIẢI HỌC BỔNG

STT ĐIỆN THOẠI THỜI GIAN GIẢI THƯỞNG MÃ DỰ THƯỞNG
1 093410**** 14-04-2022 18:58:03 Học bổng 1 triêu V3LYYTV
2 077285**** 14-04-2022 19:03:26 Học bổng 10 triệu JL6LEGD
3 038948**** 14-04-2022 19:18:23 Học bổng 1 triêu LPZUCBA
4 090975**** 14-04-2022 19:28:34 Học bổng 1 triêu V44M9BN
5 097243**** 14-04-2022 19:29:33 Học bổng 1 triêu Ex58m3a
6 037805**** 14-04-2022 19:37:28 Học bổng 1 triêu RCTX8MZ
7 034749**** 14-04-2022 19:48:55 Học bổng 1 triêu GFF4QK9
8 098134**** 14-04-2022 19:54:20 Học bổng 1 triêu LUfcu3s
9 076266**** 14-04-2022 20:01:47 Học bổng 1 triêu fz8h62m
10 090628**** 14-04-2022 20:26:00 Học bổng 10 triệu Hhek9qe
11 085551**** 14-04-2022 20:30:19 Học bổng 100 triệu Uqegizb
12 084636**** 14-04-2022 20:59:21 Học bổng 1 triêu DR7RNZQ
13 091675**** 14-04-2022 21:03:00 Học bổng 10 triệu GSU38FQ
14 097140**** 14-04-2022 21:06:49 Học bổng 10 triệu HMPRNXW
15 096477**** 14-04-2022 21:12:02 Học bổng 1 triêu J62vbdg
16 090277**** 14-04-2022 21:12:33 Học bổng 1 triêu FJJA9HN
17 093253**** 14-04-2022 21:45:31 Học bổng 1 triêu Ftkpqis
18 070637**** 14-04-2022 21:53:22 Học bổng 1 triêu N8ZNCA7
19 096444**** 14-04-2022 21:56:37 Học bổng 1 triêu GNX7WZH
20 039398**** 14-04-2022 21:58:37 Học bổng 1 triêu EX1C3XG
21 032913**** 14-04-2022 22:00:39 Học bổng 10 triệu DW9URUV
22 035289**** 14-04-2022 22:02:53 Học bổng 1 triêu H976vzn
23 039524**** 14-04-2022 22:17:48 Học bổng 1 triêu GVUPTFE
24 093701**** 14-04-2022 22:26:56 Học bổng 1 triêu M4RVJXH
25 093692**** 14-04-2022 22:27:24 Học bổng 1 triêu Ja8v6fr
26 093995**** 14-04-2022 22:27:53 Học bổng 10 triệu J25LM84
27 097821**** 14-04-2022 22:40:58 Học bổng 1 triêu QQ3DLN6
28 038497**** 14-04-2022 22:56:57 Học bổng 10 triệu TXBSMY2
29 082220**** 14-04-2022 22:58:17 Học bổng 1 triêu DNXLNWQ
30 081799**** 14-04-2022 23:06:54 Học bổng 1 triêu GUCURGV
31 096359**** 14-04-2022 23:22:09 Học bổng 10 triệu IVUMQGP
32 093970**** 14-04-2022 23:29:55 Học bổng 1 triêu NDQXKLV
33 039416**** 14-04-2022 23:39:20 Học bổng 1 triêu J4CAPIQ
34 033323**** 14-04-2022 23:47:45 Học bổng 10 triệu UI6BFVQ
35 089645**** 15-04-2022 00:01:26 Học bổng 1 triêu I9ACCI9
36 070323**** 15-04-2022 00:29:34 Học bổng 1 triêu DAAPVA7
37 039683**** 15-04-2022 00:38:42 Học bổng 1 triêu Ftzeh69
38 083900**** 15-04-2022 01:01:09 Học bổng 1 triêu Ihb6lx1
39 035233**** 15-04-2022 01:08:20 Học bổng 1 triêu QB77QSY
40 039373**** 15-04-2022 01:39:22 Học bổng 1 triêu GE1729R
41 098875**** 15-04-2022 01:40:07 Học bổng 1 triêu FFSMZGL
42 033499**** 15-04-2022 01:46:15 Học bổng 1 triêu Deubhlq
43 094409**** 15-04-2022 02:06:25 Học bổng 1 triêu L9C7ZJS
44 096589**** 15-04-2022 02:09:24 Học bổng 10 triệu HGHY18B
45 098853**** 15-04-2022 02:33:36 Học bổng 10 triệu HK64V5R
46 094728**** 15-04-2022 02:58:59 Học bổng 1 triêu kgy9lp5
47 094499**** 15-04-2022 03:00:30 Học bổng 1 triêu Jutf78a
48 096464**** 15-04-2022 03:07:17 Học bổng 1 triêu DKHZY2R
49 092842**** 15-04-2022 03:10:02 Học bổng 1 triêu GPDB5VT
50 091525**** 15-04-2022 03:18:51 Học bổng 1 triêu EEI7JJQ