nutifood

CÔNG BỐ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRÚNG THƯỞNG GIẢI HỌC BỔNG

STT ĐIỆN THOẠI THỜI GIAN GIẢI THƯỞNG MÃ DỰ THƯỞNG
1 090502**** 12-04-2022 07:40:07 Học bổng 1 triêu IUMYMJH
2 036499**** 12-04-2022 12:55:25 Học bổng 1 triêu T4XXYCE
3 081795**** 12-04-2022 18:58:37 Học bổng 1 triêu Kjn33xs
4 091632**** 12-04-2022 19:34:42 Học bổng 1 triêu R15J4XK
5 098370**** 12-04-2022 20:16:21 Học bổng 1 triêu N25widt
6 038997**** 12-04-2022 21:18:51 Học bổng 1 triêu ITV967B
7 097150**** 12-04-2022 21:27:25 Học bổng 1 triêu DBC4IFR
8 096617**** 12-04-2022 22:25:15 Học bổng 1 triêu Hbbh4mv
9 096143**** 12-04-2022 23:23:25 Học bổng 10 triệu IRM2DVD
10 096343**** 13-04-2022 01:45:24 Học bổng 10 triệu RWDJ7Z7
11 085420**** 13-04-2022 02:20:41 Học bổng 1 triêu E74GF5C
12 034929**** 13-04-2022 02:55:30 Học bổng 1 triêu Ru4bbxq
13 094521**** 13-04-2022 03:34:52 Học bổng 1 triêu F53plp2
14 090145**** 13-04-2022 05:55:02 Học bổng 10 triệu EIJWUQ6
15 098893**** 13-04-2022 06:35:34 Học bổng 1 triêu HF95M2Y
16 090964**** 13-04-2022 08:28:19 Học bổng 1 triêu G7RAFRN
17 081246**** 13-04-2022 10:52:11 Học bổng 1 triêu Jmj1pl9
18 098672**** 13-04-2022 17:07:20 Học bổng 1 triêu DC9IFBQ
19 098229**** 13-04-2022 17:33:21 Học bổng 1 triêu Sy5v5r7
20 097773**** 13-04-2022 17:56:51 Học bổng 1 triêu IU91MTG
21 078633**** 13-04-2022 18:50:43 Học bổng 10 triệu SQEHBH6
22 090604**** 13-04-2022 19:29:05 Học bổng 10 triệu V523f66
23 076247**** 13-04-2022 20:07:37 Học bổng 1 triêu tug5r7l
24 090445**** 13-04-2022 20:23:20 Học bổng 10 triệu SIVMELT
25 097914**** 13-04-2022 20:26:32 Học bổng 1 triêu tyq7lmq
26 038788**** 13-04-2022 22:42:25 Học bổng 1 triêu G4Q3982
27 035919**** 13-04-2022 23:49:55 Học bổng 1 triêu RD62GAE
28 036646**** 14-04-2022 00:08:59 Học bổng 1 triêu Hcv3urv
29 092511**** 14-04-2022 00:11:09 Học bổng 10 triệu ujc4ews
30 039428**** 14-04-2022 00:12:13 Học bổng 1 triêu Hcu4lzw
31 091740**** 14-04-2022 03:00:58 Học bổng 1 triêu NQFLR82
32 038996**** 14-04-2022 05:04:56 Học bổng 1 triêu LN9UZX5
33 094345**** 14-04-2022 05:33:54 Học bổng 1 triêu G9E1AIW
34 097348**** 14-04-2022 05:44:04 Học bổng 1 triêu Gkesyin
35 098107**** 14-04-2022 05:53:10 Học bổng 1 triêu G2ZNM9Y
36 032694**** 14-04-2022 06:10:27 Học bổng 1 triêu L2wt5tr
37 097256**** 14-04-2022 06:31:51 Học bổng 10 triệu FCDGJC2
38 081526**** 14-04-2022 06:56:12 Học bổng 10 triệu ISWASWV
39 077953**** 14-04-2022 07:10:01 Học bổng 10 triệu HEXQQ5Q
40 094400**** 14-04-2022 07:22:00 Học bổng 1 triêu Mpslmjm
41 098942**** 14-04-2022 07:27:03 Học bổng 1 triêu V3ABS5M
42 036744**** 14-04-2022 07:27:47 Học bổng 1 triêu LAAR9UN
43 094642**** 14-04-2022 08:44:10 Học bổng 10 triệu LH2ECVK
44 032677**** 14-04-2022 09:51:00 Học bổng 10 triệu I7m3iku
45 090945**** 14-04-2022 10:28:23 Học bổng 10 triệu DC65ZXC
46 034466**** 14-04-2022 11:37:19 Học bổng 10 triệu Ekphzbb
47 038498**** 14-04-2022 18:10:38 Học bổng 10 triệu KHBCBV7
48 033300**** 14-04-2022 18:11:45 Học bổng 1 triêu DEV2W2F
49 083406**** 14-04-2022 18:15:16 Học bổng 10 triệu HIJ4ARJ
50 034753**** 14-04-2022 18:34:20 Học bổng 1 triêu FCQ16DU