nutifood

CÔNG BỐ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRÚNG THƯỞNG GIẢI HỌC BỔNG

STT ĐIỆN THOẠI THỜI GIAN GIẢI THƯỞNG MÃ DỰ THƯỞNG
1 093998**** 28-05-2022 22:27:23 Học bổng 1 triêu T29QGFC
2 096761**** 28-05-2022 22:38:26 Học bổng 1 triêu PYQ8M29
3 090967**** 28-05-2022 22:42:36 Học bổng 1 triêu Pnp2we8
4 090889**** 28-05-2022 22:44:39 Học bổng 1 triêu svyukbe
5 090250**** 28-05-2022 22:51:22 Học bổng 1 triêu LW8FQI5
6 034266**** 28-05-2022 23:06:42 Học bổng 1 triêu MSVQHFY
7 093699**** 28-05-2022 23:33:39 Học bổng 1 triêu KC6G8U9
8 039557**** 29-05-2022 00:29:32 Học bổng 1 triêu E59BY6D
9 098191**** 29-05-2022 00:39:46 Học bổng 1 triêu TV56E7A
10 097178**** 29-05-2022 00:46:35 Học bổng 1 triêu HL6UCZC
11 093254**** 29-05-2022 01:15:38 Học bổng 1 triêu L53GVTV
12 090654**** 29-05-2022 01:45:33 Học bổng 100 triệu Mdst4j1
13 077690**** 29-05-2022 02:40:18 Học bổng 1 triêu ELYXKND
14 037777**** 29-05-2022 02:52:42 Học bổng 1 triêu VCJMTR1
15 076591**** 29-05-2022 02:53:28 Học bổng 1 triêu KJF98QT
16 084339**** 29-05-2022 03:13:24 Học bổng 1 triêu EMHND7P
17 091601**** 29-05-2022 03:18:46 Học bổng 1 triêu IEKNULY
18 079655**** 29-05-2022 03:20:35 Học bổng 1 triêu Sj9khme
19 096202**** 29-05-2022 03:48:51 Học bổng 10 triệu RT5AZ2A
20 091630**** 29-05-2022 03:51:53 Học bổng 1 triêu DB69NXF
21 090959**** 29-05-2022 04:01:16 Học bổng 1 triêu S3HJY47
22 098592**** 29-05-2022 04:15:24 Học bổng 1 triêu IKDQPUC
23 036444**** 29-05-2022 04:19:22 Học bổng 1 triêu FP6LMQC
24 082385**** 29-05-2022 04:57:31 Học bổng 1 triêu MGN6PH3
25 093858**** 29-05-2022 05:09:30 Học bổng 1 triêu TX8MNJP
26 036624**** 29-05-2022 05:09:32 Học bổng 1 triêu VCBPCXF
27 058660**** 29-05-2022 05:23:24 Học bổng 1 triêu hd2dvk4
28 092320**** 29-05-2022 05:28:56 Học bổng 10 triệu FPQEYIH
29 058357**** 29-05-2022 05:53:47 Học bổng 1 triêu VAXCN97
30 086711**** 29-05-2022 06:27:56 Học bổng 10 triệu U2hsegt
31 078968**** 29-05-2022 06:32:10 Học bổng 1 triêu IM49HVV
32 094524**** 29-05-2022 06:36:35 Học bổng 1 triêu GEP5M25
33 033956**** 29-05-2022 06:37:27 Học bổng 1 triêu P9ML2F6
34 090807**** 29-05-2022 06:53:28 Học bổng 1 triêu GLAAPAE
35 096747**** 29-05-2022 06:57:47 Học bổng 1 triêu I8xhidw
36 035234**** 29-05-2022 07:27:38 Học bổng 1 triêu mfycet2
37 081665**** 29-05-2022 07:51:06 Học bổng 100 triệu L556kjv
38 037201**** 29-05-2022 08:12:55 Học bổng 1 triêu Kgka23T
39 090975**** 29-05-2022 08:21:02 Học bổng 1 triêu MJ5G83E
40 037262**** 29-05-2022 08:49:50 Học bổng 1 triêu HPP5VUC
41 090634**** 29-05-2022 09:10:19 Học bổng 1 triêu ICC83CH
42 032692**** 29-05-2022 09:12:07 Học bổng 1 triêu FDRSZCX
43 086743**** 29-05-2022 09:29:25 Học bổng 1 triêu Mlkaiv7
44 091533**** 29-05-2022 09:31:14 Học bổng 1 triêu Jmxjzpl
45 090425**** 29-05-2022 09:55:39 Học bổng 1 triêu L7ZE7G3
46 091318**** 29-05-2022 10:09:25 Học bổng 1 triêu Lddy67x
47 038365**** 29-05-2022 10:17:47 Học bổng 1 triêu Nkpnf2r
48 096144**** 29-05-2022 14:31:37 Học bổng 1 triêu Na8xey3
49 090376**** 29-05-2022 18:58:43 Học bổng 1 triêu v2n9qj1
50 084330**** 29-05-2022 19:28:19 Học bổng 1 triêu NEEHDT1