nutifood

CÔNG BỐ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRÚNG THƯỞNG GIẢI HỌC BỔNG

STT ĐIỆN THOẠI THỜI GIAN GIẢI THƯỞNG MÃ DỰ THƯỞNG
1 098481**** 10-04-2022 20:16:55 Học bổng 10 triệu HDTFCYA
2 039251**** 10-04-2022 20:25:25 Học bổng 10 triệu Sx7aznp
3 083377**** 10-04-2022 21:09:30 Học bổng 10 triệu Q33DV7X
4 039994**** 10-04-2022 21:13:20 Học bổng 1 triêu U3j4vsf
5 079445**** 10-04-2022 22:15:09 Học bổng 1 triêu D9QMW68
6 096991**** 10-04-2022 22:32:22 Học bổng 1 triêu SDY43DZ
7 090732**** 10-04-2022 23:13:23 Học bổng 1 triêu HMFDMSS
8 088677**** 10-04-2022 23:32:11 Học bổng 1 triêu KH9FF3I
9 097634**** 11-04-2022 00:25:17 Học bổng 1 triêu F1MFT59
10 096459**** 11-04-2022 01:25:28 Học bổng 1 triêu HK4QQUU
11 038819**** 11-04-2022 01:33:53 Học bổng 1 triêu Hkb3xr2
12 093342**** 11-04-2022 02:36:04 Học bổng 1 triêu Rezq78b
13 091582**** 11-04-2022 03:35:02 Học bổng 10 triệu Qwsmh16
14 038812**** 11-04-2022 04:15:15 Học bổng 1 triêu SPET3XX
15 086207**** 11-04-2022 04:41:46 Học bổng 1 triêu I6MI3JS
16 036300**** 11-04-2022 05:06:16 Học bổng 1 triêu Fsmh5js
17 032701**** 11-04-2022 05:12:58 Học bổng 1 triêu QPKJIC8
18 096491**** 11-04-2022 05:42:36 Học bổng 1 triêu IEHTE5M
19 098380**** 11-04-2022 05:50:28 Học bổng 1 triêu EMBXG34
20 034627**** 11-04-2022 06:07:58 Học bổng 10 triệu FYW22A8
21 094138**** 11-04-2022 06:26:09 Học bổng 10 triệu HXCTV3Y
22 039568**** 11-04-2022 06:42:36 Học bổng 1 triêu lip4zll
23 096986**** 11-04-2022 07:11:00 Học bổng 1 triêu Sivjssh
24 037437**** 11-04-2022 07:11:14 Học bổng 1 triêu Jj66k3i
25 093832**** 11-04-2022 07:12:49 Học bổng 1 triêu N8CDA68
26 037322**** 11-04-2022 07:33:31 Học bổng 1 triêu DTNMG9C
27 079907**** 11-04-2022 08:03:31 Học bổng 1 triêu E855IYD
28 091519**** 11-04-2022 18:10:44 Học bổng 1 triêu Ltz2igp
29 079242**** 11-04-2022 19:48:16 Học bổng 1 triêu R3xbeez
30 076492**** 11-04-2022 20:24:02 Học bổng 1 triêu GG6X2QK
31 097643**** 11-04-2022 21:05:11 Học bổng 1 triêu I9QYIM4
32 093783**** 11-04-2022 21:09:33 Học bổng 1 triêu GDBUNTN
33 086209**** 11-04-2022 21:57:02 Học bổng 1 triêu S7ln74g
34 086518**** 11-04-2022 23:02:16 Học bổng 10 triệu GKJNJVR
35 085639**** 11-04-2022 23:47:13 Học bổng 1 triêu Ew2ylhy
36 093791**** 12-04-2022 00:44:58 Học bổng 1 triêu TUFT7IY
37 082806**** 12-04-2022 02:19:30 Học bổng 1 triêu TFHE6RW
38 097810**** 12-04-2022 02:44:46 Học bổng 10 triệu IPQVNT2
39 035934**** 12-04-2022 02:48:12 Học bổng 1 triêu Egwekg5
40 093397**** 12-04-2022 02:49:33 Học bổng 1 triêu NCS65NX
41 070461**** 12-04-2022 03:49:18 Học bổng 1 triêu G4GBZBN
42 090540**** 12-04-2022 04:19:42 Học bổng 1 triêu Ha499wi
43 093403**** 12-04-2022 05:03:31 Học bổng 1 triêu KP5YLS3
44 078458**** 12-04-2022 05:40:28 Học bổng 10 triệu I4L1YJA
45 091480**** 12-04-2022 05:49:37 Học bổng 10 triệu ECK77FZ
46 033656**** 12-04-2022 06:21:26 Học bổng 1 triêu E12P628
47 036842**** 12-04-2022 06:49:33 Học bổng 1 triêu GA2ZA2E
48 091828**** 12-04-2022 07:04:04 Học bổng 1 triêu UTXKTF8
49 097791**** 12-04-2022 07:05:58 Học bổng 10 triệu FQZ6TC6
50 038663**** 12-04-2022 07:15:18 Học bổng 1 triêu G5PVETG