nutifood

CÔNG BỐ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRÚNG THƯỞNG GIẢI HỌC BỔNG

STT ĐIỆN THOẠI THỜI GIAN GIẢI THƯỞNG MÃ DỰ THƯỞNG
1 096992**** 24-04-2022 07:19:53 Học bổng 1 triêu HJMTG6H
2 093827**** 24-04-2022 08:37:10 Học bổng 1 triêu Q7XIJ99
3 037342**** 24-04-2022 10:06:53 Học bổng 1 triêu LG53I9L
4 079548**** 24-04-2022 18:22:34 Học bổng 1 triêu NBB49LV
5 035487**** 24-04-2022 19:01:40 Học bổng 1 triêu L28KR67
6 096868**** 24-04-2022 19:39:43 Học bổng 1 triêu H7WZUXH
7 036862**** 24-04-2022 19:43:06 Học bổng 1 triêu EU82TN7
8 090672**** 24-04-2022 20:30:33 Học bổng 1 triêu PG13CXX
9 038426**** 24-04-2022 21:05:03 Học bổng 10 triệu II1WR4Y
10 070678**** 24-04-2022 21:17:01 Học bổng 1 triêu PY3BQ3F
11 077516**** 24-04-2022 21:40:44 Học bổng 1 triêu Sl16yag
12 034395**** 24-04-2022 22:27:47 Học bổng 1 triêu SI2Z6DH
13 090832**** 24-04-2022 22:35:59 Học bổng 1 triêu J3FE2FS
14 090323**** 24-04-2022 23:04:09 Học bổng 1 triêu PMAY7YM
15 037324**** 24-04-2022 23:08:29 Học bổng 1 triêu F5U3PCW
16 097472**** 24-04-2022 23:21:05 Học bổng 1 triêu KE7L2W2
17 093849**** 24-04-2022 23:21:08 Học bổng 1 triêu Gmft18l
18 083218**** 24-04-2022 23:21:12 Học bổng 1 triêu ERU19LB
19 093369**** 24-04-2022 23:28:41 Học bổng 1 triêu N1kp3vp
20 091373**** 24-04-2022 23:51:57 Học bổng 1 triêu R2NAGDT
21 086943**** 25-04-2022 01:28:29 Học bổng 1 triêu NG7BRKM
22 039279**** 25-04-2022 01:42:37 Học bổng 1 triêu LMDAAEE
23 034670**** 25-04-2022 01:45:21 Học bổng 1 triêu TXS6LSB
24 033999**** 25-04-2022 02:23:25 Học bổng 1 triêu IS14JVL
25 039398**** 25-04-2022 02:50:25 Học bổng 1 triêu Rkf9xl6
26 036784**** 25-04-2022 02:51:23 Học bổng 1 triêu QD9KV7B
27 032709**** 25-04-2022 03:52:47 Học bổng 1 triêu IRUK5RF
28 096322**** 25-04-2022 04:03:15 Học bổng 1 triêu EJF5G5H
29 033725**** 25-04-2022 05:02:37 Học bổng 1 triêu L9CDP7J
30 093368**** 25-04-2022 05:10:33 Học bổng 1 triêu Pijibh3
31 086904**** 25-04-2022 05:33:33 Học bổng 1 triêu GJML11F
32 035841**** 25-04-2022 05:52:32 Học bổng 1 triêu E6EGFJR
33 096629**** 25-04-2022 05:53:47 Học bổng 1 triêu PB8SVAK
34 033623**** 25-04-2022 06:41:56 Học bổng 1 triêu LYPKDV4
35 076676**** 25-04-2022 06:49:20 Học bổng 1 triêu H2FHPPR
36 035800**** 25-04-2022 06:51:23 Học bổng 1 triêu RNCMZQX
37 092605**** 25-04-2022 06:58:56 Học bổng 1 triêu P3tz7vt
38 058600**** 25-04-2022 07:08:49 Học bổng 1 triêu Lwcafxp
39 076762**** 25-04-2022 07:16:49 Học bổng 1 triêu NHU1XX2
40 033409**** 25-04-2022 07:21:04 Học bổng 1 triêu G99P32E
41 033382**** 25-04-2022 07:27:05 Học bổng 1 triêu H2311GQ
42 039262**** 25-04-2022 07:46:38 Học bổng 10 triệu Htma1b1
43 093917**** 25-04-2022 07:57:09 Học bổng 1 triêu Uwyyuey
44 093623**** 25-04-2022 08:01:25 Học bổng 1 triêu ETTRKSY
45 076747**** 25-04-2022 08:14:18 Học bổng 1 triêu PSIBMA7
46 091323**** 25-04-2022 08:36:47 Học bổng 1 triêu J4RI2HX
47 098761**** 25-04-2022 09:24:16 Học bổng 1 triêu gvvuhfe
48 035572**** 25-04-2022 17:41:15 Học bổng 1 triêu IDLPDWR
49 036655**** 25-04-2022 19:11:45 Học bổng 1 triêu FG78BWY
50 038780**** 25-04-2022 19:33:47 Học bổng 1 triêu KCRRVYD