nutifood

CÔNG BỐ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRÚNG THƯỞNG GIẢI HỌC BỔNG

STT ĐIỆN THOẠI THỜI GIAN GIẢI THƯỞNG MÃ DỰ THƯỞNG
1 096535**** 07-04-2022 18:46:49 Học bổng 10 triệu E7jubec
2 035974**** 07-04-2022 20:34:39 Học bổng 1 triêu H1EBDD9
3 034512**** 07-04-2022 21:13:33 Học bổng 1 triêu F35Z83Z
4 037919**** 07-04-2022 21:45:19 Học bổng 1 triêu IDLYEJE
5 094973**** 08-04-2022 01:33:43 Học bổng 1 triêu ITC3BX7
6 032911**** 08-04-2022 05:28:25 Học bổng 10 triệu Hhuz5bc
7 081568**** 08-04-2022 05:59:18 Học bổng 1 triêu DCT7B3T
8 090767**** 08-04-2022 08:03:23 Học bổng 1 triêu Q394T1Z
9 096428**** 08-04-2022 19:12:51 Học bổng 1 triêu Lemj8nv
10 097293**** 08-04-2022 19:27:58 Học bổng 1 triêu DZXSNVW
11 035740**** 08-04-2022 22:02:20 Học bổng 10 triệu Fse41xi
12 037949**** 08-04-2022 22:07:22 Học bổng 1 triêu TXpduer
13 035378**** 08-04-2022 22:48:30 Học bổng 1 triêu II68C3L
14 094833**** 08-04-2022 23:34:02 Học bổng 1 triêu ITL8RCS
15 097815**** 09-04-2022 02:20:25 Học bổng 1 triêu HVBBN8J
16 098393**** 09-04-2022 02:41:39 Học bổng 1 triêu EEU3QKP
17 079210**** 09-04-2022 02:48:40 Học bổng 1 triêu SQMIG5W
18 086969**** 09-04-2022 03:07:47 Học bổng 1 triêu EQ7MAH4
19 091708**** 09-04-2022 03:16:25 Học bổng 1 triêu DYSAJPE
20 097680**** 09-04-2022 03:39:47 Học bổng 1 triêu I1MYPTA
21 036494**** 09-04-2022 03:43:00 Học bổng 1 triêu Txhk5te
22 034231**** 09-04-2022 04:11:40 Học bổng 10 triệu Lmkj1er
23 090601**** 09-04-2022 05:00:27 Học bổng 10 triệu Gxk4su2
24 035659**** 09-04-2022 05:03:09 Học bổng 1 triêu ID1MHRF
25 036914**** 09-04-2022 05:42:57 Học bổng 1 triêu Ufsa3ia
26 038699**** 09-04-2022 06:54:12 Học bổng 10 triệu MTQREVZ
27 038484**** 09-04-2022 06:55:42 Học bổng 10 triệu FHKV6EB
28 086800**** 09-04-2022 06:57:36 Học bổng 10 triệu F33ZKJX
29 084977**** 09-04-2022 07:17:37 Học bổng 1 triêu DS4ENMS
30 098837**** 09-04-2022 08:23:59 Học bổng 1 triêu QTBLMER
31 036374**** 09-04-2022 17:28:59 Học bổng 1 triêu S2CFAEI
32 094895**** 09-04-2022 17:57:41 Học bổng 1 triêu Gylsdrr
33 096483**** 09-04-2022 19:24:25 Học bổng 10 triệu Dzhz9q8
34 033951**** 09-04-2022 19:44:57 Học bổng 10 triệu GCLNA4W
35 081886**** 09-04-2022 21:26:06 Học bổng 10 triệu Fnb2dz3
36 097374**** 09-04-2022 22:00:26 Học bổng 1 triêu JLEN2P9
37 096455**** 09-04-2022 22:09:22 Học bổng 1 triêu Jzn7spj
38 093105**** 09-04-2022 22:51:41 Học bổng 1 triêu Hxinnu2
39 070313**** 09-04-2022 23:06:20 Học bổng 10 triệu Upz7js8
40 094925**** 10-04-2022 00:10:24 Học bổng 1 triêu TA9VKGT
41 090275**** 10-04-2022 02:02:08 Học bổng 1 triêu GQYCPL3
42 091880**** 10-04-2022 02:44:54 Học bổng 10 triệu Skze7dw
43 093307**** 10-04-2022 03:18:51 Học bổng 1 triêu QC1TZTI
44 039239**** 10-04-2022 04:07:58 Học bổng 1 triêu GG13yps
45 097377**** 10-04-2022 04:30:47 Học bổng 1 triêu FE7YEMG
46 033288**** 10-04-2022 06:01:12 Học bổng 10 triệu H6Y79EH
47 090527**** 10-04-2022 07:44:03 Học bổng 10 triệu HB2QTLS
48 098757**** 10-04-2022 08:01:23 Học bổng 1 triêu U88E2FB
49 038911**** 10-04-2022 08:39:54 Học bổng 1 triêu H2ILKXE
50 094580**** 10-04-2022 19:02:21 Học bổng 10 triệu S3ezjsy